General terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

I
Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele: Agentura Academia s.r.o., Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1 (s provozovnou Erbenova 2, 779 00 Olomouc) a objednatele, které se vztahují ke smlouvě o výuce cizího jazyka (dále jen „smlouva“).

II
Vznik smluvního vztahu

1. Smlouva mezi objednatelem a Agenturou Academia s.r.o. vzniká doručením závazné Přihlášky do jazykového kurzu objednatelem Agentuře Academia s.r.o. a potvrzením obdržení této přihlášky Agenturou Academia s.r.o. Potvrzením obdržení přihlášky vzniká objednateli povinnost uhradit cenu kurzu (dále také  „kurzovné“) v termínu a způsobem zvoleným na přihlášce. Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit následujícími způsoby:
a) na internetových stránkách (tzv. smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku),
b) vyplněním a podepsáním tištěného formuláře v provozovně Agentury Academia s.r.o., Erbenova 2, 779 00 Olomouc,
c) vytištěním a odesláním formuláře prostřednictvím poštovního přepravce na adresu Agentura Academia s.r.o., Erbenova 2, 779 00 Olomouc.
2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

III
Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků a českého jazyka, zpravidla ve skupinovém kurzu pro veřejnost (dále jen „kurz“) vyhlášeném Agenturou Academia s.r.o. pro příslušné období (dále jen „výuka“).
2. Místem plnění smluvních povinností je některá z učeben Agentury Academia s.r.o. v Olomouci nebo jiné místo dohodnuté mezi Agenturou Academia s.r.o. a objednatelem.

IV
Práva a povinnosti Agentury Academia s.r.o. (poskytovatel)

1. Agentura Academia s.r.o. se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky, zejména realizovat kurz ve sjednaném termínu a rozsahu.
2. Agentura Academia s.r.o. není povinna realizovat kurz, pokud se nepřihlásí alespoň 4 účastníci. V takovém případě postupuje dle čl. IX. odst. 1 těchto VOP.
3. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a Agentura Academia s.r.o. má právo kdykoliv nahradit lektora v průběhu kurzu. Fakt, že byl v kurzu nahrazen lektor, není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a neopravňuje jej k vrácení kurzovného.
4.  Agentura Academia s.r.o. má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného kurzu, jehož pokročilost lépe odpovídá objednatelovým znalostem. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok požadovat vrácení kurzovného.

V
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen Agentuře Academia s.r.o. zaplatit za sjednaný kurz kurzovné, jak je uvedeno v přihlášce a v článku II těchto VOP.
2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz nebo jeho část neabsolvovat bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami), s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 2 VOP. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře.
3. Objednatel může z vlastní vůle i na doporučení lektora přestoupit v průběhu kurzu do jiného jazykového kurzu Agentury Academia s.r.o. vyšší nebo nižší úrovně. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen absolvovat znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán Agenturou Academia s.r.o.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady v případě, že lektor nebude dosahovat garantované úrovně pro výuku kurzu, tuto skutečnost je objednatel povinen oznámit Agentuře Academia s.r.o. bezprostředně po jejím zjištění, tj. bezprostředně po realizované části výuky. V takovém případě je Agentura Academia s.r.o. povinna nahradit již realizovanou část výuky.

VI
Cenové a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit kurzovné ve výši a způsobem uvedeným v přihlášce do jazykového kurzu, přičemž cena je hrazena bez DPH (poskytovatel není plátce DPH).

VII
Časové dispozice výuky

1. Kurzy se konají pravidelně v rozsahu uvedeném v přihlášce do jazykového kurzu. Minimálně 5 dní před datem zahájení kurzu, uvedeném na přihlášce do jazykového kurzu, sdělí Agentura Academia s.r.o. objednateli na e-mail objednatele místo a dobu realizace výuky.
2. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného nebo k poskytnutí výuky v náhradním termínu.
3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů na straně Agentury Academia s.r.o. zajistit (např. onemocnění lektora), je Agentura Academia s.r.o. oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

IX
Zrušení výuky

1. Agentura Academia s.r.o. má právo zrušit výuku před zahájením kurzu v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě bude objednateli vrácena plná výše uhrazeného kurzovného.
2. Agentura Academia s.r.o. je oprávněna jazykový kurz zrušit před jeho začátkem z jakéhokoliv důvodu. V tom případě vrátí objednateli uhrazené kurzovné v plné výši.
3. Z vážných důvodů může Agentura Academia s.r.o. zrušit jazykový kurz i v jeho průběhu. V takovém případě vrátí Agentura Academia s.r.o. objednateli alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

X
Další ujednání

1. Objednateli nejsou poskytovány žádné jiné služby než služby specifikované v čl. III. odst. 1 těchto VOP a není poskytována žádná záruka.
2. Objednatel, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit:
a) bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení potvrzení o obdržení přihlášky,
b) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se měla uskutečnit první hodina výuky v jazykovém kurzu, pokud tato výuka nebyla uskutečněna.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení na adresu poskytovatele uvedenou na přihlášce do jazykového kurzu.

XI
Závěrečná ustanovení

1. VOP jsou k dispozici v sídle Agentury Academia s.r.o. a na internetových stránkách www.academia-levey.cz
2. Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou Agenturou Academia s.r.o. objednateli, mají přednost VOP.
3. V případě, kdy Agentura Academia s.r.o. zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si objednatel v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se objednatel o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení Agentuře Academia s.r.o., a to podle toho, co nastane dříve.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
5. Právní vztahy mezi Agenturou Academia s.r.o. a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Listinná podoba přihlášky včetně potvrzení o jejím obdržení je uložena v sídle Agentury Academia s.r.o., kde je spotřebiteli dostupná, a to i pro případné opravy, vždy po předchozí domluvě.
7. VOP tvoří nedílnou součást „Přihlášky“, popř. smlouvy, uzavřené mezi účastníky dle čl. II. odst. 1 těchto VOP.
8. VOP jsou účinné od 1. ledna 2018.

© Copyright Academia Levey 2022. All Rights Reserved.